Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiêu chí xác định hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020
Ngày cập nhật 18/12/2015

Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, có hiệu lực từ ngày 05/01/2016.

Theo đó, hộ nghèo ở khu vực nông thôn được xác định là hộ có thu nhập từ 700.000 đồng/người/tháng trở xuống hoặc có thu nhập trên 700.000 đồng/người/tháng đến 01 triệu đồng/người/tháng và thiếu hụt từ 03 trong số các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, gồm: Tiếp cận dịch vụ y tế; Bảo hiểm y tế; Trình độ giáo dục của người lớn; Tình trạng đi học của trẻ em; Chất lượng nhà ở; Diện tích nhà ở bình quân đầu người; Nguồn nước sinh hoạt; Nhà tiêu hợp vệ sinh; Sử dụng dịch vụ viễn thông; Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.  

Ở khu vực thành thị, hộ nghèo được xác định là hộ có thu nhập từ đủ 900.000 đồng/người/tháng trở xuống hoặc có thu nhập trên 900.000 đồng/người/tháng đến 1,3 triệu đồng/người/tháng và thiếu hụt từ 03 chỉ số trên trở lên.

Tiêu chí để xác định hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn là có thu nhập bình quân trên 700.000 đồng/người/tháng đến 01 triệu đồng/người/tháng và thiếu hụt từ 01 - 02 chỉ số; ở khu vực thành thị, hộ có thu nhập bình quân trên 900.000 đồng/người/tháng đến 1,3 triệu đồng/người/tháng và thiếu hụt từ 01 - 02 chỉ số được xác định là hộ cận nghèo.

Về tiêu chí để xác định hộ có mức sống trung bình, Quyết định này quy định hộ có mức sống trung bình ở khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân trên 01 triệu đồng/người/tháng - 1,5 triệu đồng/người/tháng; ở khu vực thành thị là từ 1,3 triệu đồng/người/tháng - 1,95 triệu đồng/người/tháng.

Kim Anh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 1